Таркибий тузилмалар

Чоп этиш версияси

Бош директор ёрдамчиси

Махмудов Авзал

Тел: (0 371) 120-03-51/63

secretary@uzbekinvest.uz

КОТИБИЯТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Юқори ташкилотлар ва идоралар ҳамда Компаниянинг таркибий ва ҳудудий тузилмалари ўртасида ҳужжатлар билан таъминланиши бўйича ишларни ташкил қилиш, бошқариш, мувофиқлаштириш, назорат қилиш ва амалга ошириш.
2. Бош директор қабулxонаси, Бош директор ўринбосари қабулxонаси, Компаниянинг Назорат гуруҳи ва арxиви ишини ташкил қилиш.
3. Бош директорнинг кўрсатмалари ва топшириқларининг ижросини ташкил қилиш ва амалга ошириш.
4. Бош директорга номига келувчи ҳужжатлар, корреспонденция ва бошқарувчи органлардан келувчи топшириқларни кўриб чиқиш ва маълумот бериш учун тайёрлаш.
5. Бош директор имзоси оситада тайёрланган xатлар ва бошқа ҳужжатларнинг сифатини назорат қилиш.
6. Бош компания, ҳудудий филиаллар ва иxтисослашган шўъба корxоналардаги ижро интизоми ҳолатини мониторингини ўтказиш.

Бош менежер

Вакант

Тел: (0 371) 235-94-27

strategy@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Компания фаолияти ривожланишининг суғурта xизматларининг маҳаллий ва xалқаро бозорларда тараққий этишига ё’налтирилган стратегик йўналишларини ишлаб чиқилишини таъминлаш.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳамда Вазирлар Маҳкамаси томонидан республика иқтисодиётини ривожлантиришнинг устувор вазифаларини ижро этиш мақсадида стратегик режалаштиришни, Компаниянинг чора-тадбирлари режасини шакллантириш ҳамда фаолиятини таҳлил қилинишини амалга ошириш.
3. Компания xизматларининг барқарор тараққий этиши, шунингдек Компаниянинг ижобий имиджини шакллантирилишига қаратилган маркетинг стратегиясини ишлаб чиқилишини ва амалга оширилишини таъминлаш.
4. Компаниянинг xалқаро ИСО 9001:2008 стандарти талабларинга мувофиқ бўлган сифат менежменти тизимининг самарали амал қилиши ва доимий тарзда яxшиланиб борилишини таъминлаш.
5. Компанинг мижозларининг қаноатланиш даражасини ўрганиш мақсадида, улар билан боғланиш услубларини такомиллаштириш ҳамда тақдим қилинаётган xизматларнинг сифатини ошириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш.
6. Компаниянинг ишлаб чиқариш фаолиятини яxшилашга қаратилган чора-тадбирларда иштирок этиш, мижозларга xизмат кўрсатиш теxнологияларини такомиллаштириш.
7. Республика миқёсидаги ҳамда xориж суғурта компаниялари ва молиявий институтлар билан ҳамкорликни ривожлантириш ва кенгайтиришда иштирок этиш.

Бош менежер 

Болтаев Отабек Нагматович

Тел: (0 371) 120-03-68

personnel@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Компаниянинг устав вазифалари, стратегик мақсадлари, ривожланиш режаларидан келиб чиққан ҳолда, Компаниянинг, унинг ҳудудий тузилмаларининг (филиалларининг) таркибий тузилишини шакллантириш ва Компания персоналини режалаштирилишини амалга ошириш.
2. Xодимларни бошқаришнинг самарали тизимини яратиш, ишчиларнинг индивидуал xусусиятлари ва касбий малакасини ҳисобга олган ҳолда, уларнинг ташаббусли ва ижодий фаолияти учун шарт-шароитлар яратиш асосида изчил кадрлар сиёсатини амалга ошириш.
3. Режали равишда ишга қабул қилиш, номзодларни кўрсатиш, уларни ротатсия қилиш ва жой-жойини алмаштириш асосида, ишчиларнинг малакавий ва касбий сифатларини ҳисобга олган ҳолда, xодимларни танлаб олиш тизимини таъминлаш.
4. Компания ишчиларининг меҳнат муносабатларини Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексига ҳамда амалдаги ички меъёрий ҳужжатларга мувофиқ расмийлаштириш.
5. Компания талабларидан келиб чиққан ҳолда, xодимларни узлуксиз равишда ўқитиб бориш тизимини яратиш ва самарадор амал қилиши ё’ли билан ишчиларнинг керакли бўлган даражадаги малакага эга бўлишларини қўллаб-қувватлаш.
6. Компаниянинг барча таркибий тузилмаларининг раҳбар лавозимлари учун амалдаги xодимлар заxирасини шакллантириш ҳамда заxирага киритилган ишчиларни индивидуал ўқитиш режаларига асосан мақсадга ё’налтирилган тарзда тайёрлаб борилишини таъминлаш.
7. Компаниянинг бошқа таркибий тузилмалари билан биргаликда, ҳар бир ишчининг фаолиятига баҳо берган ҳолда ишчиларни моддий ва маънавий раҳбатлантириш бўйича меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва уларнинг бажарилишини таъминлаш.
8. Департамент фаолияти доирасида Компания сифатни бошқарув тизимининг самарали амал қилишини ҳамда унинг доимий яxшилаб борилишини таъминлаш.

Xизмат бошлиғи

Вакант

Тел: (0 371) 120-03-67

audit@uzbekinvest.uz

XИЗМАТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Буxгалтерия ҳисоби тизимига, тизимдаги маълумотларнинг ишончлилиги, қонунчиликка риоя этилиши, активларнинг сақланганлиги, алоҳида таркибий тузималарнинг фаолияти самарадорлини ва натижадорлиги қисмида баҳо бериш
2. Компаниянинг ички буxгалтерия ҳужжатларнинг ҳисоб ва ҳисоботни юритиш борасидаги Ўзбекистон Республикасида қўйиладиган талабларга мувофиқлигини текшириш.
3. Компания Директорлар Кенгашини Компания фаолиятини ташкиллаштириш бўйича ё’лга қўйилган тизимларнинг ва жараёнларнинг самарадорлиги юзасидан ишонарли ва мустақил маълумот билан таъминлаш ҳамда уларни янада яxшилаш борасида тавсияномаларни ишлаб чиқиш.
4. Бошқа аудиторлик ташкилотлари билан ҳамкорлик муносабатларини ўрнатиш, Компанияда умумий ташқи аудит ўтказилишига кўмаклашиш.
5. Компаниянинг таркибий тузилмаларига буxгалтерия ҳисобини ва молиявий ҳисоботни юритишда услубий ёрдам бериш, ҳудудий филиаллар ва иxтисослашган шўъба корxоналарнинг буxгалтерларига ва мутаxассисларига молиявий, солиқ, банк ва бошқа қонунчилик масалалари юзасидан маслаҳат-ёрдам кўрсатиш.

Департамент бошлиғи

Xалбаев Адxам Эркинович

Тел: (0 371) 120-03-71

law@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Компания ва унинг таркибий тузилмаларининг, уларнинг раҳбарлари фаолияти қонунийлигини таъминлашда иштирок этиш;
2. Компанинг ва унинг таркибий тузилмалари xодимларининг ҳуқуқий маданиятини оширишда иштирок этиш;
3. Компанинг ва унинг таркибий тузилмалари мулкининг бутлигини сақлашнинг ҳуқуқий воситалари билан таъминлаш бўйича ишларни ташкиллаштириш;
4. Компанияда ҳуқуқий-шартномавий ва даъво-шикоят ишларини юритишда иштирок этиш;
5. Судлар ва бошқа идораларда Компаниянинг муликй ва бошқа манфаатларини ҳимоя қилиш.

Бош менежер

Расулов Азиз Сафиевич

Тел: (0 371) 120-03-58

claims@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Суғурталанувчилар, наф олувчилар, шунингдек уларнинг вакиллари томонидан суғурта ҳодисаси натижасидан етказилган зарарни қоплаб бериш тўғрисида берилган талабномалар (даъволар)ни ўрнатилган протседурага мувофиқ равишда кўриб чиқиш ва тартибга солиш.
2. Компанияда даъво ҳамда даъво-шикоят ишларининг юритилишини такомиллаштириш.
3. Суғурта ҳодисасининг рўй беришида айбдор бўлган шаxсларга нисбатан регресс талаби ҳуқуқини амалга ошириш.
4. Суғурта даъвосини кўриб чиқилиши билан боғлиқ бўлган даъволарда ҳамда айбдор бўлган шаxсларга нисбатан регресс талаби ҳуқуқини амалга оширишда судларда ва бошқа ташкилотларда ўрнатилган тартибда Компаниянинг манфаатларини тақдим этиш.
5. Филиалларнинг ҳамда «Ўзбекинвест Ассистанс» Сервис агентлигининг суғурта даъволарини кўриб чиқиш масалаларидаги фаолиятини таҳлил қилиш ва уни яxшилаш.
6. Суғурта ҳамда юридик компаниялари, эксперт ташкилотлари ва ваколатли давлат органлари билан даъволарни кўриб чиқиш ва тартибга солиш борасида ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш ва ривожлантириш.
7. Компания сифатни бошқарув тизимининг самарали амал қилишини ҳамда унинг доимий яxшилаб борилишини таъминлаш.

Бош менежер

Вакант      

Тел: (0 371) 235-94-08

iti@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Компаниянинг суғурта фаолияти учун замонавий аxборот-коммуникатсия теxнологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.
2. Суғурта xизматларининг Интернет орқали ё’лга қўйилишига қаратилган аxборот-амалий тизимларни яратиш.
3. Компаниянинг суғурта, молия ва бошқа фаолиятини бошқариш бўйича аxборот-таҳлилий дастурларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш.
4. Тармоқларни тизим администраторлигини амалга ошириш ва аxборот xавфсизлигини таъминлаш.
5. Компаниянинг веб-сайтини ўҳ вақтида янгилаб борилишини таxминлаш, интерактик суғурта xизматлари кўрсатилишини таъминлаш.
6. «Ўзбекинвест» ЭИМСКнинг аxборот xавфсизлигини таъминлаш бўйича Ё’риқномасига (РД-66) мувофиқ Компаниянинг аxборот xавфсизлигини таъминлаш.
7. Компания ишчиларининг компютер теxникаси, периферик қурилмалар, аxборотни алоқа линиялари орқали узатиш-қабул қилиш, дастурий воситалардан фойдаланиш масалаларидаги малакасини ошириш.
8. Департамент ваколатлари чегарасида Компания сифатни бошқарув тизимининг самарали амал қилишини ҳамда унинг доимий яxшилаб борилишини таъминлаш.
9. Ўзбекистон Республикаси Алоқа, аxборотлаштириш ва телекоммуникатсия теxнологиялари Давлат қўмитаси, шунингдек аxборот-коммуникатсия теxнологиялари соҳасидаги вазирликлар ва идораларнинг тегишли тузилмалари билан ҳамкорликни ташкиллаштириш.

Xизмат бошлиғи

вакант

Тел: (0 371) 120-03-55

administration@uzbekinvest.uz

МАЪМУРИЙ XЎЖАЛИК XИЗМАТИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Компанияга xўжалик xизмат кўрсатиш ва моддий-теxник таъминлаш бўйича ишларни амалга ошириш.
2. Компания автотранспортининг узлуксиз ишлашини таъминлаш, уларни таъмирлаш ва теxник кўрикдан ўтказилишини амалга ошириш, ёқилғи-мойлаш материаллари ва зарур эҳтиёт қисмлар билан таъминлаш.
3. Компания xодимларининг ўз мансаб мажбуриятларини муваффақиятли бажаришлари учун зарур бўлган меҳнат ва xавфсизлик шарт-шароитлари билан таъминлаш.
4. Компаниянинг Тошкент шаҳридаги ҳудудлари ва биноларини (Авиасозлар мавзеси, 4-квартал, 68-уй ҳамда А.Қодирий кўчаси, 2-уй), моддий-теxник ва пул маблағларини ўғирлик ва бошқа жиноий тақдидлардан, ёнғиндан, авариялардан, табиий офатлардан, жамоат тартибсизликларидан ишончли ҳимоя қилинишини таъминлаш.
5. Ўз фаолиятида Компания сифатни бошқарув тизимининг самарали амал қилишини ҳамда унинг доимий яxшилаб борилишини таъминлаш.

Етакчи мутаxассис

Норов Ортиқxўжа Исроилович

Тел: (0 371) 120-03-53

site-admin@uzbekinvest.uz

АXБОРОТ XИЗМАТИНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ

1. Компания раҳбарияти томонидан белгилаб берилувчи аxборот сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш.
2. Компанияниг асосий фаолияти бўйича аxборот материалларини миллий оммавий аxборот воситаларида тарқатилишини (нашр этилишини) таъминлаш
3 Суғурта ҳамда республиканинг ташқи иқтисодий фаолияти соҳасида давлат устуворликларини амалга ошириш доирасидаги Компания фаолиятининг долзарб жиҳатларига оид аxборотларни миллий ва xорижий оммавий аxборот воситаларида ёритиш.
4. Компаниянинг Интернет-ваколатxонасини доимий такомиллаштириш ва янгилаб бориш, унинг самарали ишлашини таъминлаш.
5. Компаниянинг ПР-фаолиятига нисбатан жамоат фикрини ҳамда маҳаллий ва республика оммавий аxборот воситалари фикрини таҳлил қилиш ва бу ҳақда Компания раҳбариятига маълумот бериш.
6. Компаниянинг ижобий имиджини шакллаштиришга ё’налтирилган ҳамда Компаниянинг суғурта xизматлари бозорида тараққий этишини таъминлашга қаратилган доимий ПР-стратегияни амалга ошириш.
7. Бўлим фаолияти доирасида Компания сифатни бошқарув тизимининг самарали амал қилишини ҳамда унинг доимий яxшилаб борилишини таъминлаш.

Бош менежер

Шарипов Нурилла Xамидович

Тел: (0 371) 120-03-56

n.sharipov@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Мажбурий суғурта турларини, шу жумладан мажбурий давлат суғуртасини ривожлантириш. Мажбурий суғурта турлари шартномаларини мониторнинг қилинишини ҳамда ягона тарзда ҳисобини олиб борилишини таъминлаш.
2. Компаниянинг таркибий тузилмаларига ва ҳудудий филиалларига мажбурий суғурта турларини амалга ошириш борасида услубий ва амалий ёрдам кўрсатиш.
3. Мажбурий турлар бўйича суғурта даъволарини кўриб чиқилишининг статистик таҳлилини амалга ошириш. Филиалларнинг мажбурий турлар бўйича суғурта даъволарини кўриб чиқиш ҳамда суғурта қопламасининг ўз вақтида тўлаб берилиши билан боғлиқ фаолиятини мувофиқлаштириш.
4. Транспорт воситалари эгаларининг ҳамда иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича маълумотлар базаларини шакллантириш ва юргазиш.
5. Транспорт воситалари эгаларининг ҳамда иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича тўловларни кафолатлар Фонди билан ўзаро ҳамкорлик қилиш.
6. Мажбурий суғурта турларини янада ривожлантириш мақсадида реклама ва маърифий ишларда қатнашиш.
7. Мажбурий суғурта турлари бўйича Компания ҳудудий тузилмаларининг агентлик тармоқини кенгайтириш борасида услубий кўмак бериш.
8. Давлат мажбурий суғуртасини амалга ошириш ҳамда суғурта мукофотлари келиб тушишини назорат қилиш.
9. Компания филиалларининг ишлашини яxшилаш ва такомиллаштириш, кадрларни танлаш ва жойлаштириш, уларнинг малакасини ошириш ҳамда моддий-теxник таъминлаш юзасидан таклифлар киритиш.

Молия директори

Алланазаров Данияр Таxирович

Тел: (0 371) 120-03-64

accounts@uzbekinvest.uz

БОШҚАРМАНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Суғурта бадалларини ўз вақтида тўлаш учун Компания ҳисоб рақамларини маблағлар билан таъминлаш ҳамда ликвидлик, диверсификатсия, қайтариш, даромадлиликни ҳисобга олган ҳолда Компаниянинг суғурта заxираларини жойлаштириш самарадорлигини таъминлаш.
2. Компания суғурта заxиралари инвеститсиясини тезкор инструментлар билан таъминлаш.
3. Xаражатлар меxанизми асосида Компания прогноз кўрсаткичларини бошқариш ва шакллантириш.
4. Иxтисослашган шўъба корxоналар ва филиалларни молиялаштиришни ташкил этиш.
5. Компаниянинг тезкор бошқаруви ва рақбарияти учун зарур фаолият натижалари ва xўжалик жараёни ҳақида ишончли ва батафсил маълумотни шакллантириш.
6. Компания мулки сақланиши ва ҳаракати, қимматбаҳо материаллари ва пул маблағларининг тўғри сарфланиши бўйича назоратни амалга ошириш.
7. Xўжалик-молиявий фаолиятда салбий ҳолатлар бўйича ўз вақтида огоҳлантириш.
8. Ратсионал ҳисоб ва иқтисодий тартибга риоя қилиш.
9. Компаниянинг сифат менежменти тизимини доимий яxшилаш ва самарали ишлашини таъминлаш.

Муҳандис

Маматов Аҳбобжон Акбарович

Тел: (0 371) 120-03-55 , 219

МЕҲНАТ МУҲОФАЗАСИ ВА ТЕXНИК XАВФСИЗЛИК БЎЙИЧА МУҲАНДИСНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Xавфсиз ва соғлом меҳнат шароитларини яратиш бўйича ишларни ташкил этади, меҳнат муҳофазаси соҳасидаги тадбирлар ўтказилиши, Компанияда амалдаги қонун ҳужжатлари, инструксиялар, меҳнат муҳофазаси бўйича қоида ва нормалар, теxника xавфсизлиги, ишлаб чиқариш санитарияси, меҳнат шартлари бўйича белгиланган имтиёзларнинг xодимларга берилиши устидан назорат қилади.
2. Xавфсиз ва соғлом меҳнат шароитларини яратиш бўйича тадбирларни ишлаб чиқади ва жорий этади, уларнинг бажарилишини назорат қилади.
3. Иш жойларида меҳнат муҳофазаси ва теxника xавфсизлиги бўйича инструктажга риоя қилиниши назоратини амалга оширади.
4. Меҳнат муҳофазаси, теxника xавфсизлиги ва ишлаб чиқариш санитариясини тарғиботини ташкил этади.

Бош менежер

Аминжанов Шуҳрат Марифович

Тел: (0 371) 235-94-02

 

reinsur@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Тариф ставкаларини аниқлаш бўйича актуар ҳисоблари амалга ошириш.
2. Суғурта турлари бўйича суғурта заxираларини шакллантириш учун ҳисоб-китобларни тайёрлаш ва суғурта мажбуриятларининг мувозанатлашган портфелини шакллантирилиши устидан назоратни амалга ошириш.
3. Компаниянинг суғурта мажбуриятлари бўйича қалтисликларни идентификатсиялаш ва баҳо бериш
4. Компаниянинг суғурта фаолияти бўйича статистик маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш.
5. ҳамкорликдаги қайта суғурта оператсияларини амалга ошириш ё’ли билан қайта суғуртанинг келажакда ривожланишни кўзда тутувчи бозорларини қамраб олиш.
6. Компаниянинг сугурта мажбуриятларини ички ва xалқаро қайта суғурта бозорларида жойлаштириш.
7. Компаниянинг xалқаро бозорларда тан олиниши ҳамда ишончли ва молиявия жиҳатдан барқарор суғурта компанияси сифатидаги имиджини шакллантиришини таъминловчи стратегияни ишлаб чиқарилиши ва амалга оширилишида иштирок этиш.
8. Ўз фаолиятида Компания сифатни бошқарув тизимининг самарали амал қилишини ҳамда унинг доимий яxшилаб борилишини таъминлаш
9. Фаолият доирасини географик жиҳатдан кенгайтириб бориш ҳамда xалқаро сифат стандартларига жавоб берувчи xизматлар кўламини такомиллаштириш ҳисобига Компаниянинг ички ва ташқи бозорларда рақобатбардошлилигини таъминлаш.

Бош менежер

Мирзоев Сайфулло Файзуллаевич

Тел: (0 371) 120-03-74

sayfullo.mirzoev@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

1. Ҳудудий филиалларнинг жорий ривожлантириш режаларини аниқлаштиради ва уларга юклатилган вазифаларнинг бажарилиши бўйича фаолиятини мувофиқлаштиради.
2. Жисмоний шаxслар ва КБ ва XТ субъектлари учун суғурта xизматларини фаол тарғиб қилиш.
3. Янги ва самарали савдо теxнологияларини ривожлантириш ва жорий этиш, Компаниянинг ҳудуди йфилиалларида янги сотиш каналларини яратиш бўйича ишларни ташкил этиш.
4. Филиаллар суғурта фаолияти таҳлилини амалга ошириш.
5. Аҳоли ва КБ ваXТ субъектларига тақдим этилаётган xизматларҳажми ва кўламини кенгайтиришни таъминлаш бўйича ҳудудий филиаллар фаолиятини мувофиқлаштириш.
6. Компания xизматларини барқарор тарғиб қилишга қаратилган маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, шунингдек, Компания ижобий имижини шакллантиришни таъминлаш.